สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดพิธีวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษา (นครนายก)

5

นายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัตหน้าที่ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พร้อมมอบโล่สถานศึกษาที่มีการบริหารดีเด่น,มอบโล่อาจารย์ผู้สอนดีเด่น,และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวรายงานนำเรียนความเป็นมาและการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษากลาง 3

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงเรื่องการรวมสถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา,,วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา,วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง),วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา,วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ,วิทยาลัยเทคนิคนครนายก,วิทยาลัยการอาชีพนครนายก,วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี,วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนและวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถาบันการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ตามมาตรา 4(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงถือได้ว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตามประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยสถาบันฯ ได้จัดการอาชีวศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ มาอย่างต่อเนื่องนับถึงปีการศึกษา 2563 นี้ สถาบันได้ดำเนินการมาครบรอบ 7 ปี สถาบันฯ จึงได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ขึ้นทุกปี

ภาพ-ข่าว อำพล เทียนงาม นครนายก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here