สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา จัดอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนชุดใหม่ เพื่อช่วยเหลือ เติมเต็มและแก้ไขปัญหาของเด็ก

3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา จัดอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ชุดใหม่ ที่กระทรวงยุติธรรมได้แต่งตั้งขึ้นจำนวน23ท่าน เพื่อช่วยเหลือ ประสานงาน และแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดใหัสามารถกลับคืนสู่สังคมต่อไปในอนาคต โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภัยรัตน์ ศรีราม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เป็นประธาน และมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ ฯ เพื่อเป็นเกียรติให้กับกรรมการทั้ง 23 ท่าน

นายณรงค์ศักดิ์ อิ่มด้วง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในการอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขการละเมิดสิทธิเด็ก ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการกระทำผิด และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่  และการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรรมการสงเคราะห์และสถานพินิจฯ ตลอดจน ด้านการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์งานของสถานพินิจหรือศูนย์ฝึก และด้านการฝึกอาชีพ การศึกษา การบำบัด แก้ไขฟื้นฟู ตลอดจนจัดหาทุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปรกติสุขในอนาคตต่อไป

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here