สงขลา แม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมเปิดฝายชะลอน้ำ สร้างความร่วมมือ ให้เกิดการตระหนักรู้ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

6

พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางเป็นประธานเปิดฝายชะลอน้ำ ที่บ้านวังใหญ่ปลายรำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมวิถีไทย และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และชาวบ้าน โดยเน้นย้ำการทำกิจกรรมช่วงเทศการวันหยุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดการตระหนักรู้ ให้ความสำคัญในการระมัดระวังตนเอง และยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด  โดยไม่ไปในที่แออัด ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง รับผิดชอบตนเองและสังคม หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ

 สำหรับฝายชะลอน้ำ ที่บ้านวังใหญ่ปลายรำ นั้นมีพระครูสุวัฒนาภรณ์ (อาจารย์ภัตร อริโย) เจ้าอาวาสวัดนาทวี / รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย หน่วยทหารในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พี่น้องประชาชนในอำเภอนาทวี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำการสร้างฝายมีชีวิตขึ้นในชุมชน เพื่อเป็นน้ำหล่อเลี้ยงผลผลิตด้านเกษตรกรภายในพื้นที่ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง และชะลอระดับกระแสน้ำในยามฤดูฝนไม่ให้เกิดน้ำหลากเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งฝายมีชีวิตดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดความรักความสามัคคี ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จนนำไปสู่การสร้างทักษะการทำงานร่วมกัน อันเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง หมู่บ้านปลอดเหตุ และชุมชนปลอดภัย พี่น้องประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยังยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here