สกลนคร เลขาฯสุดเทพ ปลื้ม นศ.เทคนิคสกลผ่านมาตรฐาน B-TEC ดีเยี่ยม

4

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รู้สึกชื่นชมต่อผลการดำเนินงานของ วิทยาลัยเทคนิคสกลนครในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ (Pearson B-TEC International Level 3 Qualifications หรือ B-TEC) หลังจากที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยวิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน

อังกฤษ (Pearson BTEC) ใน 6 สาขางาน ได้แก่ 1) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ Level 3 Engineering of Electronics 2) สาขางานยานยนต์ Level 3 Vehices Technology &Engineering 3) สาขางานเมคคาทรอนิกส์ Level 3 Engineering of Mechatronics 4) สาขางานภาษาต่างประเทศ Level 3 Hospitality of Foreign Languages 5) สาขางานไฟฟ้า กำลัง Level 3 Engineering of Electrical Power 6) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Level 3 Information Technology

of Business Computer เพื่อผลิตและ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ซาติ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน

ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่มีความจำเป็น มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในด้านการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพประจำยังทุกสาขางาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เข้มขัน อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ จนเกิดความคุ้นเคยและชำนาญ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาของ

ผู้เรียนอีกด้วย ในครั้งนี้วิทยาลัยเทดนิดสกลนคร มีผู้เรียนสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ (Pearson B-TEC International Level 3 Qualifications) รุ่นแรกจำนวน 22 คน และได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยมจำนวน 3 คน คือ 1) นางสาวมาริสา โรส คลาวลิ่ง 2) นางสาวศุลีพร คำปวน 3) นางสาวปรัชชฎางค์กานต์ แก้วมณีโซติ ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คนได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการนำเสนอสมรรถนะการเรียนรู้หลักสูตร B-TEC ระดับนานาชาติในปีการศึกษา 2564 นี้ด้วย นี่จึงนับเป็นก้าวแรกที่เป็นเครื่องยืนยันว่า วิทยาลัยเทคนิคสกลนครโดยการบริหารงานของนายสถิต สำราญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การเป็น “วิทยาลัยใกล้บ้าน มาตรฐานสากล” อย่างแท้จริง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here