สกลนคร เปิดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุน พร้อมจัดประกวดโค-กระบือชิงถ้วยพระราชทานฯ

4

นางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโคเนื้อโคขุนจังหวัดสกลนคร  ประจำปี 2565   ภายใต้โครงการ SANOOK Color Food Valley “Diversity of Function Organic”  โดยมีนายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  เทศบาลนครสกลนคร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน  โคเนื้อถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ความต้องการบริโภคเนื้อโคภายในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร  รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบันจึงปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงเชิงธุรกิจ เกษตรกรจำเป็นจะต้องมีรูปแบบการเลี้ยงอย่างจริงจัง เลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมต่อรูปแบบการผลิต และมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

ภายในงานได้จัดการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน   โคเนื้อลูกผสมชาร์โรเลส์  และประกวดกระบือ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     พร้อมจัดนิทรรศการ การแสดงพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์  สาธิตการเลี้ยงโคขุน    การจำหน่ายเนื้อโคขุน และสินค้าปสุสัตว์     รวมถึงการประกวดการทำอาหารประเภทลาบ  และส้มวัว  

นายวีระสันติ  ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า  จังหวัดสกลนครมีศักยภาพในการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตโคเนื้อโคขุนคุณภาพ ทุกปี  จังหวัดสกลนครได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาเกษตรกร ในด้านความรู้ ทักษะความชำนาญ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น อีกทั้งในจังหวัดสกลนครมีสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด ที่ผลิตเนื้อโคขุนโพนยางคำซึ่งเป็นเนื้อโคคุณภาพสูง ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงเป็นการสร้างโอกาสในเชิงธุรกิจ ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ในจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดี   ตอบสนองนโยบายจังหวัด ที่มีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้าพัฒนาการท่องเที่ยว”

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here