สกลนคร อบรมหลักสูตรจิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า

2

ที่โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติค อำเภอเมือง จ.สกลนคร นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า รุ่นที่ 7 โดย นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ในนามคณะเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า สืบเนื่องจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้มอบหมายให้ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และผลเสียหายอันเกิดจากการจุดไฟเผาป่า โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผู้นำเครีอข่ายจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในอันที่จะร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และแก้ไขปัญหาไฟป่าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ด้านทฤษฎีการฟื้นฟูสภาพป่า การรักษาพื้นที่ต้นน้ำ และการควบคุมไฟป่า ควบคู่ไปกับฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติงานดับไฟป่า  การวางแผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อที่จะได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ภายในหน่วยงาน รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับส่วนราชการ องค์กรเครือข่าย และภาคประชาชนในพื้นที่ได้ในโอกาสต่อไป การฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 รวม 5 วัน หลักสูตรการฝึกอบรมจำนวน 43 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆในท้องที่จังหวัดสกลนคร ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 29 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวน 100 คน

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากสภาวะภูมิอากาศที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวมอย่างอย่างรุนแรงหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องฝนตก พายุเกิดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายหลายครั้งหลายคราว ทำให้หน่วยงานราชการภาครัฐเองต้องช่วยกันในการเยียวยาพี่น้องประชาชนรวม ทั้งที่ผ่านมาก็เกิดเรื่องหมอกควันไฟป่าขึ้นอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของพี่น้อยประชาชน ทางโครงการจิตอาสา 904 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการเพื่อบูรณาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอคาดหวังว่าจิตอาสาที่มาร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้แหละ จะเป็นผู้สื่อสารนำความรู้ที่อบรมเนี่ยไปบอกพี่น้องประชาชน ในการระวังป้องกัน โดยเฉพาะเรื่องหมอกควันไฟป่า ซึ่งจะมีผลกระทบในวงกว้างส่งผลในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ความเสียหายหลายพันล้าน เกิดขึ้นแต่ละครั้งเราก็อยากให้จิตอาสาเป็นคนสื่อสารบอกพี่น้องประชาชน ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดทำอย่างไรก็คือ ลดการเผาเศษวัชพืช ตอซังข้าว ซังข้าวโพด ซังชานอ้อยต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควัน อันนี้มันกระทบในหลายๆเรื่อง

“ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ อยากจะให้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ตัวท่าน ในการช่วยกันปลูกต้นไม้ แต่เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ก็จะลดความรุนแรงเรื่องอุทกภัยเรื่องภัยแล้งต่างๆได้ในอนาคต ตัวแทนของกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นเกษตรตำบล เป็น อบต. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ก็น่าจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจเราสามารถที่จะช่วยลดปัญหาที่ความไม่สบายใจ ความวิตกของพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะได้ผ่อนคลายได้ก็คาดหวังว่าเอกสารเหล่านี้ จะเป็นผู้แทนของภาครัฐในการสื่อสารได้ถูกต้องข่าวสารถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เขาจะทำให้ความทุกข์ของพี่น้องประชาชนได้ผ่อนคลาย  ต้องยอมรับอย่าง เอลนินโญ่ก็คือจะมีปริมาณน้ำน้อยลงอาจจะต่อเนื่อง 2-3 ปี สิ่งที่สำคัญแล้วก็กังวลว่าเมื่อมันแล้ง  อาจจะมีความรุนแรงเรื่องไฟป่า ก็จะเกิดหมอกควันรุนแรงมากขึ้น และสิ่งสำคัญก็คือเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตรต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้ ก็อยากให้ทางพวกเราจิตอาสาได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ”รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

ภาพ-ข่าว วัฒนะแก้วก่า  จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here