สกลนคร อบจ.นำร่องศึกษาระบบกำจัดน้ำเสีย 2 อปท.

1

นายวสันต์ สาระนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียพื้นที่โดยรอบหนองหารที่ยังไม่มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตอำเเภอมืเองสกลนคร ระยะที่ 1 พื้นที่เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการ นำทีมโดย รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ และคณะทำงาน การประชุมปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค;เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ โดยกลุ่มเป้าหมายของ ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 207 คน  

ซึ่งในการประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ ช่วงที่ 1 รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ และนายสุพจน์ เจียระนัยปรีเปรม นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของ โครงการ วัตถุประสงค์ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา รวมทั้งภาพรวมและรายละเอียดโครงการต่างๆ เพื่อสร้าง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ช่วงที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งประเด็นข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการครั้งนี้ ผลจากการประชุมครั้งนี้จะสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน รวมทั้งได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะข้อมูล และข้อห้วงกังวลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ โครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here