สกลนคร องคมนตรี เปิดงาน 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

8

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) “39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ และหน่วยงานร่วม จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งศูนย์ฯ ณ บริเวณบ้านนานกเค้า ด้วยพระองค์เอง เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2525 โดยมีสำนักงาน กปร. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับมาสมบูรณ์ พร้อมกับขยายผลสำเร็จไปสู่เกษตรกรโดยจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จำนวน 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 หมู่บ้านรอบศูนย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ จำนวน 18 อำเภอ 36 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 180 ราย นอจากนี้ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องต่อเนื่องจากกิจกรรมสาธิต ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม และการขยายผล เกษตรกรสามารถรับบริการ ได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน รวม 21,920 คน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 1,270 คน จำแนกเป็นรูปแบบ New Normal จำนวน 19 หลักสูตร 715 คน รูปแบบการอบรมแบบออนไลน์ จำนวน 18 หลักสูตร 555 คน

ต่อมา องคมนตรี ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาท และมอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของหน่วยงานร่วมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้แก่ 4 ดำมหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานฯ นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งคราม ความงามของผ้า พัฒนาสู่อาชีพ นิทรรศการบริหารจัดการน้ำ นิทรรศการแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงสาธิตเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดงาน “39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านทาง Facebook live ชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แปลงเทคโนโลยี่การเกษตร การสาธิตเพาะเห็ด การแปรรูปสมุนไพร และการเสวนา หัวข้อ เกษตรไทยในยุคโควิด-19 และสร้างป่าแล้วได้อะไร ลุ้นรับรางวัลจากการตอบคำถามประจำวัน ติดตามได้ผ่านเฟสบุ๊กศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

จากนั้น องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรปลอดภัย บริเวณบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่าจ. สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here