สกลนคร หายป่วย 71ราย ประกาศผ่อนคลายสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้

10

ผวจ.สกลนคร เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม 100 ราย หายป่วยและกลับบ้าน 71 ราย ยังรักษาตัวอยู่ 29 ราย โดยได้เปิดให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยผู้ที่ฉีดแล้วเชิญชวนผู้ยังไม่ฉีดให้มาร่วมฉีด  และตามที่ จ.สกลนคร ได้มีคำสั่งจังหวัด ที่ 11/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่องการห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม

สกลนคร หายป่วย 71ราย ประกาศผ่อนคลายสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร์โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่

สกลนคร หายป่วย 71ราย ประกาศผ่อนคลายสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ไปแล้วนั้น “อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ข้อ 2 และ ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2484 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 23)

สกลนคร หายป่วย 71ราย ประกาศผ่อนคลายสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผวจ.สกลนคร โตยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 17/2564

สกลนคร หายป่วย 71ราย ประกาศผ่อนคลายสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564″ตามประกาศระบุว่า  จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึถอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ( ได้ตามความเหมาะสม

สกลนคร หายป่วย 71ราย ประกาศผ่อนคลายสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

และความพร้อม โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ผวจ.สกลนคร

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here