สกลนคร สืบสานวิถีไทยอันดีงาม จัดงานประเพณีภูไทรำลึก 4-6 เม.ย นี้

6

นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายประหยัด ธานะราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ นางศิรดา มะลาสาย วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และนางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานประเพณีภูไทรำลึก (The Phu Tai Remembrance Festival) ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565  บริเวณศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบทอดวิถีชีวิต สืบสาน ฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนเด็ก และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรัก ความภาคภูมิใจ หวงแหน ร่วมกันสืบสานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่

ซึ่งงานประเพณีภูไทรำลึก อำเภอวาริชภูมิ จัดงานต่อเนื่องกันทุกปี แต่เว้นไป 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปี 2565 นี้ จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้ฟื้นฟูงานประเพณีขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมเคร่งครัดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ผู้ร่วมงานจะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ผู้ประกอบการ นักแสดง  เจ้าหน้าที่ จะต้องมีการตรวจ ATK ทั้งก่อนการจัดงานและระหว่างการจัดงาน ปฏิบัติตามมาตรการ ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะ จัดวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดต่าง ๆภายในงาน พร้อมลงทะเบียน ผู้มาร่วมงาน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. รพ. สตและสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร เข้ามาดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า งานประเพณีภูไทรำลึก จะเป็นการนำเอาวิถีชีวิตของชาวภูไททั่วทั้งภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ มารวมไว้เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือเจ้าปู่มเหศักดิ์หลักเมือง ภายในงานจะมีการรำถวายเจ้าปู่มเหศักดิ์ การแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและศิลปินพื้นบ้าน การเดินแบบที่เป็นอัตลักษณ์ 8 ชาติพันธุ์ การประกวดเดินแบบผ้าไทยการกุศล และกิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรีภูไท

ภาพ-ข่าว วัฒนะแก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here