สกลนคร รองอธิบดีกรมน้ำติดตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพฯ ในถิ่นทุรกันดาร

13

ที่โรงเรียนบ้านสนามบิน หมู่ที่ 8 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นายอธิวัฒน์ สุคนธ์ประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสำนักพระราชวัง โดยโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ขอสนับสนุนการปรับปรุงแหล่งน้ำผิวดิน โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้ในกิจกรรมเกษตรอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยแหล่งน้ำภายในโรงเรียนประสบปัญหาปริมาณน้ำตันทุนไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ และไม่มีระบบกระจายน้ำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำราษฎรในพื้นที่ มีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการแก้ไขการขาดแคลนแหล่งน้ำ

นายอธิวัฒน์ สุคนธ์ประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ดังนั้นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯกรมทรัพยากรน้ำ จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ โรงเรียนบ้านสนามบินพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน (หนองค้า) พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนฯ และราษฎรต่อไป โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เป็นหลัก คือไม่แตะต้องป่าไม้ที่มีอยู่แล้ว โดยโรงเรียนมีแหล่งน้ำผิวดิน ให้เด็กๆได้ทำการเกษตรเพื่เป็นอาหารกลางวัน อีกระบบหนึ่งก็กระจายให้ราษฎรได้อุปโภคบริโภค โดยบ้านสนามบินมี 200 ครัวเรือน ประชากร กว่า 800 คน สำหรับโรงเรียนสนามบิน มีนักเรียน 36 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมปีที่ 6 ซึ่งในอำเภอกุสุมาลย์ยังมีโรงเรียนที่สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุปถัมภ์ จำนวน 4 โรง คือ ร.ร.บ้านสนามบิน ร.ร.บ้านแสนพัน ร.ร.มัธยมแสนพัน และ ร.ร.บ้านหนองปลาตอง ซึ่งล้วนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และมีปัญหาเรื่องน้ำ

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here