สกลนคร รมต.กระทรวงทรัพย์ฯ ติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองหาร

5

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหาร และการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างชาญฉลาด โดยคำนึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร เป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่เน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

 ซึ่งรัฐบาล โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสถานการณ์ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้ง โดยได้มอบหมายให้กระทรวงฯ สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับประชาชน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน  พื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร จ.สกลนคร เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ นก ปลา และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ชุมชนในพื้นที่เมืองสกลนครและโดยรอบใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และพฤติกรรมการใช้น้ำรวมไปถึงคุณภาพของน้ำ

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเสริมว่าต้นน้ำของหนองหารมี 21 ลำน้ำ ต้องมีการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บรักษาน้ำและลดการชะล้างของตะกอนดิน สำหรับภายในหนองหาร จำเป็นต้องเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและรักษาระบบนิเวศ  ขณะที่ปลายน้ำหนองหานไหลผ่านลำน้ำก่ำออกสู่แม่น้ำโขงสำรวจพบว่ามีจุดคอขวดจากการทับถมของตะกอน 21 จุด จำเป็นต้องปรับปรุงลำน้ำ และเชื่อมโยงแก้มลิงเพื่อบรรเทาภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งอีกด้วย   ทั้งนี้จังหวัดสกลนครได้บูรณาการร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมประมง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และ อปท.โดยรอบหนองหาร เร่งกำจัดวัชพืชตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้กำจัดได้แล้วร้อยละ 32.78 หรือ 78,028 ตัน  จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในหนองหาร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here