สกลนคร มอบรางวัลมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน

5

ที่ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 และกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2564 รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัดและเขตตรวจราชการ โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

โดยโล่รางวัล พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร   โล่รางวัลสิงห์ทองและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่  นายวรจิตร พันธ์ยุศรี ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ และ นางภัทรียา วาณิชชาชีวะ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน ผู้นำองค์กรชุมชน แกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนสวรรค์ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร ผู้นำศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง

โล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปฏิบัติการ 90 วัน ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประเภทผู้นำทางศาสนา ได้แก่ พระอธิการจักรเพชร อัคคปัญโญ วัดสามัคคีธรรม ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ได้แก่ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here