สกลนคร มอบทุนการศึกษามูลนิธิติณสูลานนท์ ครั้งที่ 37

6

ที่ห้องประชุมร่มเกล้าร่มเย็น โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิติณสลานนท์  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมูลนิธิติณสูลานนท์ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2528 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้มอบเงิน จำนวน 335,195 บาท

เพื่อก่อตั้งมูลนิธิติณสลานนท์ มีสำนักงานดำเนินงาน ตั้งอยู่ ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ  บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิติณสูลานนท์ โดยปัจจุบันมีผวจ.สกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิติณสลานนท์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาของนักเรียน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้ศึกษาในโรงเรียนร่มเกล้า ทั้งยังเป็นเงินทุนการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนร่มเกล้า ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเงินทุนการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนร่มเกล้า ที่เรียนดีเป็นพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

มูลนิธิติณสลานนท์ มีทุนทรัพย์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อปีการศึกษา 2528 จนถึงปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 8,502,726.02 บาท โดยได้ดำเนินการนำดอกผลมาเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าในปัจจุบัน และนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นจำนวนทุนทั้งสิ้น 2,938 ทุน เป็นเงิน 5,293,900 บาท ซึ่งได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษามาแล้ว รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 37 สำหรับในปีการศึกษา 2564 มูลนิธิติณสูลานนท์ ได้นำดอกผลมามอบ เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 22 ทุน เป็นเงิน 44,000 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 15 ทุน เป็นเงิน 37,500 บาท  ระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท  รวมเป็นจำนวนทุน 39 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,500 บาท โอกาสนี้ ผวจ.สกลนคร กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ให้ใช้เงินในการศึกษาอย่างมีประโยชน์ และกระทำตนเป็นคนดี นอกจากนี้ ยังรับมอบสมทบทุนมูลนิธิติณสูลานนท์ จากผู้มีจิตศรัทธาและได้ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิติณลานนท์ อีกด้วย จากนั้นได้ปลูกต้นรวงผึ้ง และเยี่ยมชมห้องเกียรติยศ ที่มีการรวบรวมชีวประวัติของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษมาไว้

ภาพ-ข่าว  วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here