สกลนคร ผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย”

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์  ยุคล  เสด็จแทนพระองค์  เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประทานโอกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประธานกองอำนวยการจัดงานราชภัฏวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง  ทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา เกณฑ์มา  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทูลเบิกนักวิจัยดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล จำนวน 38 ราย            

สำหรับการประชุมฯ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7  การวิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566  เพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม ที่สะท้อนภาพยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคม  และสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ  เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจ  สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม  ประเทศชาติ  และนานาชาติ  ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม”  และการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น  การบรรยายพิเศษ การเสวนาการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  ภาคโปสเตอร์  การประกวดนวัตกรรม/เทคโนโลยี  และงานวิจัยรับใช้สังคม รวมทั้งสิ้น 300 ผลงาน

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here