สกลนคร ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดกิจกรรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

2

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร จัดกิจกรรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อน แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรต่างๆ ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้บูรณาการทำงานกับ จังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร ตั้งแต่ปี 2562  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า กิจกรรมนี้ดำเนินขึ้นเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินในสภาวการณ์ปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ มุ่งบริการประชาชนอย่างเป็นธรรม ขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรภาครัฐ รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่เป็นองค์กรกลางประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆกับประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งนี้หวังให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกิดองค์ความรู้ การพัฒนาด้านธรรมาภิบาล และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมต่อไป โดยมีกิจกรรมเป็นการบรรยายเรื่อง“หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคม” มี พ.ต.ท. กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมัย โพธิทองดี รองปลัด อบจ.สกลนคร ร่วมเสวนา

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here