สกลนคร ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติในหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา

4

ณ โครงการฝายห้วยกวาง บ้านนาเพียงเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกไม้ยืนต้น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

ซึ่งจัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  ร่วมกับ  จังหวัดสกลนคร  อำเภอกุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง  และโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกุงศรี  ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย เป็นผลให้ทำให้น้ำฝนที่ตกลงมา  ไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว  เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน  เกิดดินถล่ม น้ำท่วม เป็นเหตุให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย  นอกจากนี้ ทำให้ดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์  ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 

เพื่อลดความรุนแรงและบรรเทาปัญหาดังกล่าวนี้  สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร จึงร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก  เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน พร้อมปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  รักษาระบบนิเวศ เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่  พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธรารณะ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา  หมอดินอาสา  และเกษตรกรในพื้นที่  เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้  จำนวน 300 คน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2565  ทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกร  ประชาชน  และผู้ใช้ที่ดินให้รู้จัก และเข้าใจวิธีการปลูกและใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ที่เป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำตื้นเขิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการปลูกไม้ยืนต้น  ปลูกฝังจิตสำนึก  ให้คนในท้องถิ่น มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้  และรักษาสิ่งแวดล้อม

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here