สกลนคร ประชาพิจารณ์เตรียมผุดทางต่างระดับแยกบ้านธาตุนาเวง

4

ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสรุปผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาโครงการ (ภายหลังการประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับแยกบ้านธาตุนาเวง จุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241 และทางหลวงหมายเลข 2347 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด 

นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ ผู้จัดการโครงการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 22 กับทางหลวงหมายเลข 241 และทางหลวงหมายเลข 2347 แยกบ้านธาตุนาเวง จังหวัดสกลนคร มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสม 3 ด้าน คือด้านวิศวกรและจราจร ด้านการลงทุน มูลค่าการก่อสร้าง การบำรุงรักษาและด้านสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดรูปแบบทางเลือกโครงการไว้จำนวน 4 รูปแบบ ซึ่งภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมมีฉันทามติร่วมกันในการเลือกรูปแบบแนวทางเลือกโครงการเป็นรูปแบบที่ 2 คือ อุโมงค์ทางลอด + สัญญาณไฟจราจรทิศทางขาเข้าและขาออกตัวเมืองจังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัดอุดรธานีเพียงอย่างเดียว

ที่ประชุมมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และไม่มีส่วนโครงการสร้างสะพานข้ามทางแยกมาบดบังทัศนียภาพ สำหรับการประชุมวันนี้ เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน และแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ซึ่งในครั้งถัดไปจะเป็นการดำเนินการออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของวิศวกรรมงานทาง โครงสร้างสะพาน งานระบบต่างๆ รวมถึงการออกแบบ ระบบระบายน้ำ การดำเนินการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้อต้นที่มีผลกระทบต่อรูปแบบที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำไปประกอบในการประชุมหารือครั้งต่อไป

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here