สกลนคร บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักฯ หนองหาร สั่งเร่งเก็บน้ำปลายฝนใช้ช่วงฤดูแล้ง

15

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟูหนองหาร โดยมี นางจุรีรักษ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอสถานการณ์น้ำและแผนหลักการพัฒนาหนองหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนหลักฯ หนองหาร อาทิ กรมประมง กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน และจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ก่อนลงพื้นที่ดูสภาพโดยรอบหนองหาร บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมี ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร เสนอผลการดำเนินงานพัฒนาหนองหารของ อบจ.สกลนคร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. เปิดเผยในโอกาสลงพื้นที่ติดตามภาพรวมการบริหารจัดการน้ำของ จ.สกลนคร และติดตามความก้าวหน้าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนช่วยชะลอน้ำหลากในพื้นที่ได้เต็มศักยภาพ ปัจจุบันหนองหารมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 262 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 98 %

และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้ำในพื้นที่หนองหารอย่างเป็นระบบ และใช้น้ำที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ได้มอบหมายให้ สทนช. กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนแผนงานการปรับปรุง พื้นฟู และอนุรักษ์หนองหารอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมตรงตามแผนหลักที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้จังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดแผนงานแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากโดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทฯน้ำ 20 ปี

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช.กล่าวเพิ่มเติมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาหนองหารซึ่งมี 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการรวมระยะเวลา 10 ปี (ปี 63-72) จำนวน 62 แผ่นงาน/โครงการ ดำเนินการโดย 14 หน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงาน ปี 64 ได้รับงบประมาณแล้ว 14 โครงการ แล้วเสร็จ 4 โครงการ ปี 65 ที่ได้รับงบประมาณแล้ว 14 โครงกร และมีแผนปี 66 จำนวน 32 โครงการนอกจากนี้ สทนช. ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพบว่า มีการดำเนินการกำจัดวัชพืช ในปี 64 ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 188,685 ตัน จากเป้าหมาย 238,000 ตัน คงเหลือ 49,315 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 79% การจัดทำระบบการบรรเทาอุทกภัยให้เชื่อมต่อกับระบบชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก ระยะที่ 1 พื้นที่เมืองสกลนคร รวมทั้งการกำหนดรูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียรอบหนองหารมีแผนงานในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี 66 และนอกเขตเทศบาล ระยะที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่อยู่ระหว่างศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 65-66 ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ในปี 67

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับทุกหน่วยงานบูรณาการแผนงานที่ต้องเร่งดำเนินการได้ในพื้นที่หนองหาร อาทิ เร่งกำจัดวัชพืชให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เร่งศึกษาความเหมาะสมเพื่อออกแบบการวางผังการขุดลอกตะกอนดินซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำ เพื่อให้แก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วมในพื้นที่ รวมทั้งเร่งสอบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการให้มีความชัดเจน และเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนิกระบวนการของบประมาณปี 2566 ด้วย” เลขาธิการ สทนช.กล่าว

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here