สกลนคร ติวเข้ม อปท.ยกระดับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

1

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร  นายสราวุธ แสนพรหม พนักงานไต่สวน ระดับสูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร ได้จัดขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทาง การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผู้เข้าร่วม โครงการเป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 140 คน ประกอบด้วยช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง แนวทางสู่ความสำเร็จในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAJ โดยมีวิทยากรได้แก่ ส.ต.อ.หญิง สุธาทิพย์ สุรันนา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริดชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร สำหรับในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA โดยวิทยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับดีเยี่ยม

โดยมีการแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนการปฏิบัติงานที่ผ่นมา โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งนายสราวุธ แสนพรหม พนักงานไต่สวน ระดับสูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การขับเคลื่อนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ. เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการจัดประชุมในวันนี้ เพื่อรวบรวมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสvย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งผลให้การประเมินสามารถเกิดประโยชน์ต่อประชาชน แลประเทศไทย อย่างต่อเนื่องต่อไป

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here