สกลนคร ตั้งคลินิกสุจริตให้คำปรึกษา ไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตลดความเสียหายแก่ราชการ

8

ที่สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร นางสาวจารุพร ตามกลาง คลังจังหวัดสกลนคร และ นางณิชกานต์ คุณอุดม ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร ร่วมกันแถลงข่าวในการเปิด Mobile Clinic หรือ “คลินิกสุจริต” ซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น จากการจัดซื้อจัดจ้างในจังหวัดสกลนคร  โดยสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับข่อกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง รายงานการเงินของส่วนราชการ และ อปท. รวมถึงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  ทางด้านสำนักตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือเรื่องที่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการเงิน การจัดเก็บรายได้และการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และระเบียบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ และพนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ(มาตรา 4) หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. การตรวจสอบและไต่สวน การคุ้มครองพยาน  (มาตรา 90,131,133,134, และ 135 ) โดย”คลินิกสุจริต” หรือ “Mobile Clnic” ถือเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่ง ที่พัฒนารูปแบบการให้บริการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนางานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ หรือความคาดหวังของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลด้านการถูกตรวจสอบให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล  นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การตั้งคลินิกสุริต สรุปก็คือ ลดการทุจริต ป้องกันเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ป้องกันทางราชการเสียหาย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า / สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here