สกลนคร ด่วนประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ตื่นวัวติดเชื้อแลมปีสกิน 2.4 หมื่นตัวเกรงกระทบเศรษฐกิจ

73

จากกรณี จังหวัดสกลนคร ได้ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาด เนื่องจากในขณะนี้  พบสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : L5D) ในโคและกระบือ ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ อีกทั้งพบโคและกระบือ ป่วยหรือตายด้วยโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นโรคระบาดตาม พรบ.โรคระบาศสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่ 18 อำเภอ ของ จ.สกลนคร โดยมีแนวโน้มที่จะระบาตไปยังท้องที่อื่นๆ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

สกลนคร ด่วนประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ตื่นวัวติดเชื้อแลมปีสกิน 2.4 หมื่นตัวเกรงกระทบเศรษฐกิจ อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร จึงออกประกาศให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอของ จ.สกลนคร เป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโคและกระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่ง พรบ.โรคระบาตสัตว์ พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ผู้ใดฝ้าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ให้สัมภาษณ์ว่า  สถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ จ.สกลนคร พบโคเนื้อและกระบือป่วยจำนวน 24,053 ตัว จากประชากรโคกระบือ ทั้งหมด 282,978 ตัว คิดเป็น 8.49 เปอร์เซ็นต์ ทีโคนมป่วย 87 ตัว จากประชากรทั้งหมด 4,031 ตัว คิดเป็น 2.16เปอร์เซ็นต์ โดยพบการป่วยกระจายทุกอำเภอ ทุกตำบล มีอาการเป็นตุ่มตามผิวหนัง กระจายลุกลามอย่างรวดเร็ว หากแม่พันธุ์ท้องก็อาจจะทำให้แท้งได้ ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตามอาการ เพราะยังไม่มียารักษาเฉพาะโรค ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้สั่งการ ให้แต่ละจังหวัดเร่งช่วยเหลือเกษตร

 โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่นำเวชภัณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกร โดยทาง จังหวัด ระดมความคิดให้การช่วยเหลือเกษตรกร  โรคนี้หากไม่รีบแก้ไขจะผลกระทบต่อสภาพ  เศรษฐกิจโดยรวม กระต่อตลาดนัดโคกระบือเพราะต้องปิดตัวลง กระทบต่อผู้ขายและผู้บริโภค ดังนั้นต้องแก้ไขให้ได้ภายใน 30 วัน  อยากฝากถึงเกษตรกรในช่วงนี้การนำโคกระบือเข้าคอก ให้ก่อไฟไล่ยุง หรือจะนำมุ้งมากางเพื่อป้องกันแมลง หรือนำยามาทาภายนอก จะสามารถช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของท่านได้

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here