สกลนคร จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชน ภาคอีสาน

1

ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส นานสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทีกษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายกมลเทพ จันทรจิต กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติชาติ กล่าวรายงานว่า ในจัดการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ มีวิทยาลัย ที่เข้าร่วมแข่งขัน 50 วิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกซน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการในสาขาวิซาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง ในการนำไปประกอบอาชีพใน อนาคต

นอกจากนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความสามารถในด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์และมุ่งเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล ในอนาคต และเพื่อเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่สาธารณชนที่สำคัญเพื่อยกระดับให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็กได้พัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพ

ที่ปรึกษา รมต.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกชื่นชนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ เพราะได้เล็งเห็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ดามศักยภาพและความรู้ความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน

มีสมรรถนะ ดามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวิถีประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทอีกด้วย ขอเป็นกำลังใจให้ รายงานข่าวแจ้งว่า กิจกรรมในวันนี้ มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาดีเด่น การจัดบูธของสถานศึกษาเอกชนต่างๆ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น โดยเป็นการแข่งขันทัพษะวิชาชีพของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here