สกจ.พะเยาเตรียมขายสนง.ใหญ่มูลค่าร่วม 60 ล้านบาท เพื่อโอนเงินเข้าทุนสำรอง

9

สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานปี 2563/64 สิ้นสุดบัญชี 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุน 1,772,619.46 บาท แม้ว่าขัดแย้งกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่ระบุว่างบการเงินไม่ได้บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ซึ่งหากบันทึกจะทำให้สหกรณ์ขาดทุน 12,399,370.14 บาท รวมทั้งการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ของคณะกรรมการ ที่สหกรณ์มีลูกหนี้ เป็นจำนวนเงิน 14,500,000 บาท กลับไม่มีการรายงาน ชี้แจงรายละเอียด ถึงหนี้ดังกล่าวให้กับสมาชิกทราบแต่อย่างใด นอกจากนี้มีรายงานว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง เนื้อที่ 5 ไร่เศษ มูลค่า 60 ล้านบาท โดยระบุว่าขายเพื่อเพิ่มทุนสำรองให้กับสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับสมาชิกของสหกรณ์ เป็นอย่างมาก

นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กรณีผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขนั้น เนื่องจากสหกรณ์ไม่ได้บันทึกบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยไม่บันทึกบัญชีเงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 10,626,750.68 บาท แต่กลับบันทึกบัญชีเพียง 1,772,619.46 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ กรณีจำหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2559 ข้อ 7 วงเงินซื้อสินค้าเชื่อแต่ละสหกรณ์จะเกินกว่า 500,000 บาทไม่ได้ และระยะเวลาการให้เชื่อสินค้าไม่เกิน 120 วัน แต่สหกรณ์กลับมีหนี้ลูกค้าที่เป็นสหกรณ์อื่น จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 14,500,000 บาท และค้างชำระเกินระยะเวลาการให้เชื่อสินค้าด้วย

นายเอนก ชื่นใจ กล่าวต่อว่าทั้ง 2 กรณีทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ดำเนินการแนะนำสหกรณ์บันทึกบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และในกรณีลูกหนี้การค้าสหกรณ์อื่นจำนวน 1 ราย ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบได้แนะนำให้สหกรณ์ติดตามเงินคืนและแจ้งความร้องทุกข์ ในคดีเช็คและหากไม่สามารถติดตามได้ให้หาผู้รับผิดชอบ ตลอดจนสั่งการให้ผู้ตรวจการสหกรณ์ ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าแนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในการแก้ไขให้เป็นไปตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสมาชิก  

“สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ไม่ได้นิ่งเฉยต่อกรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจากการออกคำแนะนำ และมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ได้แจ้งความเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งจากการ แจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าว สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ได้ขอไกล่เกลี่ยกับสหกรณ์จนได้ทำข้อตกลงชำระหนี้ โดยกำหนดชำระเป็นงวดๆ  ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ปี โดยชำระเป็นเช็ค จำนวน 20 ฉบับ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี และ มีคณะกรรรมการทั้งคณะและผู้จัดการรวม 16 คน ค้ำประกันด้วย ปัจจุบันได้รับการชำระมาบางส่วน จนเหลือยอดคงค้าง อยู่ประมาน 14,050,000 บาท โดยหนี้ส่วนนี้หากติดตามมาไม่ได้หรือไม่ครบ คณะกรรมการชุดที่อนุมัติต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ แต่ตอนนี้ต้องให้เวลาสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงโดยเคร่งครัดก่อน หากสหกรณ์เพิกเฉยไม่ดำเนินการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และที่ได้รับมอบหมายต่อไป ” นายเอนก กล่าว

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here