ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย “จุดประกาย” จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จังหวัดแพร่”

4

ที่โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกลุ่มสตรี ตลอดจนจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ การสร้างสรรค์ผลงาน และยกระดับคุณภาพการฝึกวิชาชีพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจสามารถเป็นผู้ประกอบการที่เข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้  

โดยมี นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด และนางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธี

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กลุ่มสตรีที่เคยผ่านการอบรมจากศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากรโดย อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ รองคณะบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายจักรพันธ์ รอดทุกข์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้อ

ภาพ-ข่าว ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here