ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีอบรมการใช้โดรนเพื่อการเกษตรให้กับทูตความปลอดภัยด้านข้าว

6

ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว , นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ,นายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล นักส่งเสริมเชิงนโยบายและสาธารณะอาวุโส สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) และนางนงนุช ยกย่องสกุล หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ บริษัทไบเออร์ไทย จำกัด  ร่วมเปิดการอบรมการใช้โดรน (Drone) เพื่อการเกษตร เพื่อก้าวเข้าสู่ ทูตความปลอดภัยด้านข้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยมีเกษตรกรร่วมอบรมจำนวน 81 ท่าน

ภายใต้โครงการการพัฒนาการเกษตรกรแบบครบวงจร โดยร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม  และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  ภายใต้โครงการ ทูตความปลอดภัยด้านข้าวสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ  เพื่อให้การใช้โดรนในภาคการเกษตรกรรมด้วยความปลอดภัยเตรียมพร้อมเกษตรกรในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันของประเทศคู่ค้านับเป็นความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อก้าวเข้าสู่การเกษตรแบบแม่นยำ ด้วยใช้เครื่องจักรกลแบบอัจฉริยะ ในหลักสูตรการอบรมมีเนื้อหาครอบคลุมการใช้โดรนอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายข้อบังคับ ขั้นตอนการใช้ รวมทั้งเทคนิคการพ่นสารด้วยโดรน เทคนิคการผสมสารอารักขาพืชอย่างถูกต้องและประสบการณ์การใช้โดรนเพื่อการเกษตรจาก young smart farmer

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้โดรน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านข้าวและการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

ข้อดีของการใช้โดรนด้านการเกษตรเป็นการลดแรงงาน สามารถพ่นยาหว่านปุ๋ย สามารถทำด้วยเกษตรกรเพียงคนเดียว แต่ปัญหาโคนขณะนี้ราคายังแพง นอกจากนี้ยังต้องมีการจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน รวมถึงกฎระเบียนในการใช้ที่เยอะ แต่เมื่อเกษตรกรได้ใช้แล้ว ผลที่ได้มาสามารถลดต้นทุน โดยในวันนี้ทางศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สวก. ในการพัฒนาโครงการนี้ให้สำเร็จ ซึ่งการอบรมการใช้โดรนเพื่อการเกษตรมีเกษตรกรให้ความสนใจจำนวนมาก ด้วยหลักสูตรการอบรมที่มีเนื้อหาครอบคลุมการใช้โดรนเพื่อการเกษตรอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายข้อ บังคับขั้นตอนการใช้ รวมทั้งเทคนิคการพ่นสารโดยใช้โดรนอย่างถูกต้องและปลอดภัย เทคนิคการผสมสารอารักขาพืชอย่างถูกต้อง จะช่วยพัฒนาการทำนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

ภาพ-ข่าว ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here