ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) จับมือคณะแพทย์ มช. ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือบูรณาการทางานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม

2

ศูนย์นวัตกรรมการจดั การคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(MIC)ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จดัพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสรรค์นวตักรรมเชิงวิชาการ และการวิจัย นำสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบุคลากรการแพทย์และการจัดการคุณภาพบริการด้านสุขภาพให้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรในใจของนกัศึกษาบุคลากรและผู้มีส่วนร่วมในการบริการทุกภาคส่วนโดย ความร่วมมือในครัง้ นี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธ์ รักษาการแทนรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะ แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีคณะผ้บูริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ข้อมลูเพิ่มเติมว่าการลง นามความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลาการดำเนินงาน4ปีโดยวางแผนต้นศักราชหน้า(พ.ศ.2566)เตรียมปล่อย โปรเจกต์รับเสียงสะท้อนในกลุ่ม ผู้รับบริการของคณะแพทย์ศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ(VOS)เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนาบริการรวมถึงการบูรณาการหลักสูตรMedPlusเพื่อเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะในด้านจัดการบริการ และการบริหารงานที่มีความเป็นเลิศทั้งนี้การสร้างความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นการช่วยเสริมนวัตกรรมการพฒันา คุณภาพทั้งเชิงวิชาการและการบริการสังคมในวงกว้างต่อไป

สาหรับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) เป็นหน่วยงานภายใต้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการด้านการส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้และเกิดประโยชน์ แก่สังคมพร้อมเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว นิวัตร /ภัทร์ศิริ  ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here