ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จชต.

6

ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคาร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสมชาย เกียรติ์ภราดร  ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom Cloud Meetings) ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายสมชาย เกียรติ์ภราดร  กล่าวว่า ศอ.บต. มีจุดมุ่งหมายของการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาคือ “ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับพื้นที่โดยรอบ” ซึ่งได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ขจัดเงื่อนไขความเห็นต่างอันนำไปสู่การก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้หมดไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ และนำพาจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับสู่สันติสุขโดยเร็วในอนาคต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้นำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบ มาร่วมวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์ จ.ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here