ศอ.บต.เพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มภาคประชาสังคม (สงขลา)

3

ศอ.บต. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล ภายใต้แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าหมายเข้าร่วมเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 282 คน

ซึ่งภาคประชาสังคมเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายมาก มีทั้งกลุ่มเด็ก กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งวันนี้เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในบริบทของตำบลภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย ศอ.บต.รับผิดชอบมิติการพัฒนาควบคู่กับ กอ.รมน.ภ 4 สน.ที่รับผิดชอบมิติความมั่นคง ด้าน

ศอ.บต.มิติการพัฒนามี 2 ระดับคือ ระดับ 5 จชต.ที่ดำเนินการโครงการใหญ่ๆ เช่น โครงการเมืองต้นแบบสามเหลียมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และระดับพื้นที่คือ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้เครื่องมือที่สำคัญนั้นคือ แผนพัฒนาตำบลที่เป็นแผนจากการประชาคมหมู่บ้านที่เป็นความคิด ความเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และวันนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้มาบูรณาการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ต่อไป  

ภาพ-ข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here