ศอ.บต.ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ

2

        ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ การเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านและออกบัตรประจำตัวประชาชน โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กสม.  ศอ.บต. เจ้าหน้าที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัด และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.  กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และในประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี 2560-2562 ที่ได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเรียบร้อยแล้วผลการพิสูจน์ออกมาว่าบุคคลนั้นๆ เป็นบุคคลสัญชาติไทยให้มาดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางมาดำเนินการได้นั้น ทาง ศอ.บต. และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันประสานไปยังครอบครัวและญาติพี่น้องเร่งดำเนินการดังกล่าว ให้สามารถออกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกับพิจารณากระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ด้านการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ตลอดจนวางแผนการดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเร่งคืนความเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here