ศรีสะเกษ 166 พยาบาลยื่นหนังสือถึง รมว.สาธารณาสุขผ่าน ส.ส.สิริพงศ์วอนขอให้ถ่ายโอนไป อบจ.ได้

7

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีกลุ่มพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 166 คน ได้ยื่นหนังสือถึง นายวิชิต   ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ เพื่อขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือให้ถ่ายโอนมายัง อบจ.ศรีสะเกษ ได้  ซึ่งนายก อบจ.ศรีสะเกษ ยินดีรับโอนย้ายทุกคนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของต้นสังกัดพยาบาลทุกแห่งที่ขอโอนย้าย ล่าสุด นพ.ทนง  วีระแสงพงษ์  นพ.สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งว่า พยาบาลทั้งหมด ไม่สามารถที่จะให้โอนย้ายได้  เนื่องจากว่า เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา รพ.สต.พร้อมบุคลากร จำนวน 117 แห่ง ใน จ.ศรีสะเกษ ได้ถ่ายโอนไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษแล้ว ในการถ่ายโอนดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขถ่ายโอนไป จำนวนทั้งสิ้น 789 คน เป็นข้าราชการ 411 คน หากจะมีการโอนย้ายไปเพิ่มเติม จะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฐมภูมิเท่านั้น ที่จะเข้ากระบวนการถ่ายโอน ไม่รวมทุติยภูมิ และตติยภูมิ หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว การถ่ายโอนทำไม่ได้ และถ้าหากบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ถ่ายโอนผิดหลักการ จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก จนอาจถึงขั้นปิดแผนกซึ่งจะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้ง จ.ศรีสะเกษที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยได้ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ร้านชาบูนางใน   ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ได้มีตัวแทนกลุ่มพยาบาล จำนวน 166  คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งในเขตพื้นที่  จ.ศรีสะเกษ นำโดย นายแสวงชัย  มีแสง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง  ได้เดินทางมาพบกับ นายสิริพงศ์   อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เพื่อขอยื่นหนังสือไปถึง รมว.กระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง แสดงเจตนารมณ์ขอถ่ายโอนตามขั้นตอนการดำเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  โดย นายสิริพงศ์  ได้รับฟังข้อเรียกร้องและความต้องการของกลุ่มพยาบาลทั้งหมดที่ต้องการโอนย้ายไปสังกัด อบจ.ศรีสะเกษในครั้งนี้

นายแสวงชัย  มีแสง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แกนนำกลุ่มพยาบาล กล่าวว่า  ตาม มาตรา 250  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้ อปท.มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจให้แก่ อปท. ทั้งนี้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (19) ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้ อบจ.  มีหน้าที่และอำนาจจัดให้มีโรงพยาบาล การรักษาพยาบาล การป้องกันและบำบัดรักษาโรคติดต่อ รวมทั้งแผนการกระจายอำนาจการ   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจอปท. (ฉบับที่ 2)  ให้กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่ อปท.ที่มีความพร้อมนั้น

นายแสวงชัย  มีแสง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แกนนำกลุ่มพยาบาล กล่าวต่อไปว่า พวกตน คณะเจ้าหน้าที่ผู้ขอช่วยราชการและถ่ายโอนฯทุกคน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ได้ศึกษารายละเอียดและเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เป็นอย่างดียิ่ง ทั้งนี้  ขอยืนยันในการใช้สิทธิขอถ่ายโอนฯ ตามที่เคยได้ยื่นความประสงค์มาก่อนแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายมีเจตนาเพียงต้องการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป ภายใต้การกำกับของอบจ.ศรีสะเกษ และหวังว่าท่านผู้บริหารทั้งหลายจะให้ความกรุณาดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ในการขอถ่ายโอนในครั้งนี้ทุกคนด้วย

นายสิริพงศ์   อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย  กล่าวว่า  วันนี้เราก็รับฟังความเห็นของพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษที่มีความประสงค์จะถ่ายโอนไปยัง อปท.ซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนักจำนวน 100 กว่าอัตรา ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปหารือกับสาธารณสุขต่อไปว่าจะมีมาตรการยังไง ในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ก็เคยมีการพูดคุยกันว่าอาจจะมี ข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติงานเรื่องเกี่ยวกับระดับของการปฏิบัติงานและเรื่องของงบประมาณ แต่ว่าวันนี้ก็ได้รับฟังคำชี้แจงและได้รับฟังความเห็นข้อมูลต่างๆจากทางฝั่งพยาบาลก็เห็นว่าครบถ้วนดี ซึ่งตนจะได้นำไปหารือในระดับสาธารณสุขจังหวัดและในระดับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here