ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะวิกฤติโควิด -19 ระบาดหนักสั่งปิด 7 หมู่บ้านพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย

13

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ออกตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่บ้านตูม อำเภอศรีรัตนะ โดยได้มีการประชุมและรับฟังการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และสั่งการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่อ.ศรีรัตนะ เพื่อติดตาม กำกับ และควบคุมการดำเนินงานการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

จากนั้นได้ลงพื้นที่ที่บ้านตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการเป็นการเร่งด่วน ตลอดจนได้สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอ ศรีรัตนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้ 

นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามใน คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2054/2564  ลงวันที่ 15 พ.ค. 64 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ (ฉบับที่ 20) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่   จ.ศรีสะเกษ เกิดกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นหลายกลุ่มกระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการติดเชื้อได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามใน คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2054/2564  ลงวันที่ 15 พ.ค. 64 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ (ฉบับที่ 20) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ ในพื้นที่  จ.ศรีสะเกษ เกิดกลุ่มคลัสเตอร์เกิดขึ้นหลายกลุ่มกระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งการติดเชื้อได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่

อ.ศรีรัตนะ พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย ดังนั้น เพื่อยกระดับการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด – 19) มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ตนจึงมีคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่และการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด – 19) เป็นการชั่วคราว ในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ ดังต่อไปนี้  1.ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพโรคในพื้นที่ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะเป็นการชั่วคราว ได้แก่ ตลาดนัด ตลาดคลองถม ตลาดถนนคนเดิน ตั้งแต่วันที่ 15 – 28  พ.ค. 64  2. ให้หมู่บ้านตูม หมู่ที่ 1 หมู่บ้านตูมพัฒนา หมู่ที่ 2 หมู่บ้านศรีพะเนา หมู่ที่3 หมู่บ้านหนองกันจง หมู่ที่ 4 หมู่บ้านตูมกระแซงราษฎร์ หมู่ที่ 9 หมู่บ้านศรีพะเนาใต้ หมู่ที่ 11 และหมู่บ้านศรีพะเนาตะวันออก หมู่ที่ 12 ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนหลายราย ดำเนินการดังนี้ 1. ห้ามพบปะหรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวอื่น

2. ห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3.ห้ามจัดกิจกรรม สังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง โดยเด็ดขาด

4. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครในหมู่บ้าน

เช่น ชรบ. อสม. อปพร. ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้า – ออก หรือการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ โดยตรวจคัดกรองบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านจุดคัดกรองฯ และจัดทำบัญชีคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้าน ให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคอำเภอศรีรัตนะโดยด่วนทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันเดียวกันนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายบุญประสงค์   นวลสายย์ หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ ได้นำเอาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ในพื้นที่ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ รวม 7 หมู่บ้าน (ม.1,2,3,4,9,11,12) รวมราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน 1,000  ครัวเรือน/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here