ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒร่วมกับผู้ว่านำจิตอาสากว่า 1,000 คนปลูกป่าติดกับชายแดนไทย กัมพูชา

6

ที่ฐานปฏิบัติการพลาญรถเขียว ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์   จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  นายสุเทพ  เกตุเวชสุริยา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พ.อ.พยัคฆพล คุ้มแสง รอง.ผบ.ฉก.3 กกล.สุรนารี จ.อ.สมควร  สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ นายสาธิต  พันธุมาศ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพล ทั้งทหาร ตำรวจ  เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์ โดยได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของใช้จำเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย ซึ่งหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ได้นำเอาข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มบายตึ๊กเจีย ไปร่วมมอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย   พร้อมทั้งได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน รุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชค ซึ่งมีความเข้มขลังมาก ไปมอบให้กับกำลังพลทุกนายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา ผวจ.ศรีสะเกษพร้อมด้วยหลวงพ่อพุฒ  วายาโม และคณะ ได้เดินทางไปที่บริเวณปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชาประมาณ 1 กม. เพื่อประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า” เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยไก่ป่า จำนวน 10 ตัว กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5,000 ต้น และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม โดยมี หน.ส่วนราชการในสังกัด อ.ภูสิงห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904  ชรบ. อพปร.  อสม. น.ร. นศ. และประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 1,000 คน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งคณะสงฆ์และหน่วยราชการในพื้นที่ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร สถาบันการศึกษาต่างๆและพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมกัน ซึ่งเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสำคัญ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เราจึงได้มีกิจกรรมจิตอาสาคือการปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระสำคัญก็คือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงและเดือนหน้าต่อเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับเรื่องป่าไว้ เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามีวาระสำคัญ 2 วันนี้เป็นวันมิ่งมหามงคล พี่น้องชาว อ.ภูสิงห์จึงได้จัดกิจกรรมในการร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษาดูแลป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – กัมพูชาจึงควรเป็นสภาพป่าที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้

นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ซึ่งความจริงแล้วการทำความดีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของจิตอาสานี้ เราสามารถทำความดีได้ทุกเรื่อง อะไรที่เป็นการให้ และเป็นเรื่องของส่วนรวม กิจกรรมหนึ่งที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการปลูกป่า เพราะว่าหากสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้ก็หมายถึงว่า ความอุดมสมบูรณ์ก็เข้ามาหา เมื่อความอุดมสมบูรณ์มา ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะตามมาด้วย เพราะฉะนั้นกิจกรรมปลูกป่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะทำความดีด้วยหัวใจ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษทุกภาคส่วนมาทำความดีด้วยหัวใจกัน ด้วยการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองต่างๆ หรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะ

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  กล่าวว่า ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาก็ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มมามอบให้ นอกจากนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจึงได้นำเอาวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน รุ่นเพิ่มทรัพย์รับโชคมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อาตมาภาพขอฝากถึงทหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนว่า ขอให้ตั้งใจปฏิบัติติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองดูแลพื้นที่ของเราให้ดี และอาตมาภาพขอบุญญฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สรวงได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงด้วยเทอญ /

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here