ศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัด “Kick off” เปิดยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน

2

ที่บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ   อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การกำกับดูแลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เกิดประสิทธิภาพ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดการทุจริต การเกิดข้อบกพร่องจากการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งหากเกิดการทุจริตหรือมีข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไข หรือระงับยับยั้งได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค.2566

ตามยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน มีการปล่อยแถวขบวนรถยนต์ปฏิบัติการพร้อมผู้ตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ออกไปปฏิบัติภารกิจดำเนินการตรวจสอบสหกรณ์ทุกแห่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ   ซึ่งขบวนผู้ตรวจการสหกรณ์ได้ไปทำการตรวจสอบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ จำกัด พร้อมทั้งมีการประชุมตรวจสอบโดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมี นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายนาวิน  ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ  นางวรรณภา  อุดนอก  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ นางนิรชา  หลาวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ  นายสถาพร  บุญเหลือ  ผช.ผอ.ธกส.จ.ศรีสะเกษ  นายจรัสแสง  บันไดทอง  ประธานสันนิบาตสหกรณ์  จ.ศรีสะเกษ  นายธีรนันท์  คำคาวี  ประธานเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายธรรมรัตน์ ปราบงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาสหกรณ์ โดยหนึ่งนโยบายที่สำคัญคือ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสหกรณ์ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน

นายสุนทร แพงศรี ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.และ อบจ.ศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณท่านภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษซึ่งท่านได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่ดีมากเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความบกพร่องของสหกรณ์เราเพื่อนำไปสู่การทำให้เป็นสหกรณ์สีขาว โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและเพื่อเป็นการนำไปสู่ในการอยู่ดีกินดีของพี่น้องสมาชิกไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นมาในสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากในนามของ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.และ อบจ.ศรีสะเกษ จำกัด ขอขอบคุณท่านสหกรณ์จังหวัดเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งสหกรณ์ของเราตระหนักดีว่า พยายามแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งในส่วนหนึ่งท่านก็ได้ให้หัวหน้ากลุ่มได้มาประชุมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ จำกัด  เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเราก็ได้ทำตามคำแนะนำคำท้วงติงของท่านตลอดมา ซึ่งในสหกรณ์ของเรา ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านไว้อีกครั้งหนึ่ง

นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน มีเป้าหมายไม่มีการทุจริต ไม่มีข้อบกพร่อง ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    อันเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในองค์กรสหกรณ์ สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ที่เป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบ กำกับ การดำเนินงานของสหกรณ์ โดยตามยุทธการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 90 วัน กำหนดวันที่ 8 พ.ย.2566 เป็นวัน “Kick off” ปฏิบัติการปกป้อง ป้องกัน ปราบปรามทุจริตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งมีวิธีการดำเนินการตรวจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ครบทุกแห่ง รวม 135 แห่ง  อันจะส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสมาชิกมีความอยู่ดี กินดี มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 – 2570) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561 – 2580)

ตนขอฝากถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกแห่งในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษว่า ในฐานะที่เป็นเจ้าของก็ให้เข้าไปช่วยกันสอดส่องดูแลหรือว่าติดตามการทำงานของสหกรณ์ ในส่วนของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการก็ขอให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เรียกว่ากำหนดนโยบายที่ดี และฝ่ายจัดการก็มีระบบควบคุมภายในดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้การทุจริต

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here