ศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร

10

ที่โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่   อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระครูสุภกิจจาภรณ์  ผู้จัดการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะครู นักเรียน และกรรมการบริหารสถานศึกษา เฝ้ารับเสด็จฯ  ซึ่งนายซัตวินเดอร์ซิงห์  สัจจเทพ ผู้แทนมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายใต้ฝ่าละอองพระบาท ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งานแล้ว เป็นอาคารเรียน 1 หลัง 2 ชั้น มีความกว้างห้องเรียน 6 เมตร ทางเดิน 2.5 เมตร รวม 8.5 เมตร มีความยาว 41 เมตร  ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 5,323,212.00 บาท  ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)”

จากนั้น  พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริฯ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน   ทอดพระเนตรกิจรรมสามเณรนักเรียน  การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศน์แหล่ทำนองอีสาน  การฝึกอาชีพ   การแส่วผ้า ถักประคดเอว   โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด  การทำไม้กวาดจากใยตาล  การทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ  ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ทอดพระเนตรกิจกรรม   ห้องพยาบาล ห้องสมุด  ห้องสหกรณ์  ห้องคอมพิวเตอร์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ กราบบังคมทูลแผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน   จากนั้น ทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะ          

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here