ศรีสะเกษ รมว.คมนาคมเผยทุ่มงบประมาณ 727 ล้านบาทพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย พร้อมขยายถนน 4 เลน

5

 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร  เจริญศรี  รมช.กระทรวงคมนาคม และนายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ  ผช.รมต.ประจำกระทรวงคมนาคม  ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   ได้เดินทางไปตรวจราชการโครงการขยายสี่ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 221 อ.พยุห์ – อ.ศรีรัตนะ – บรรจบทางหลวงหมายเลข  24 (ตอน 2 และตอน 3) เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความเดือดร้อนของประชาชนและความต้องการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งตัวแทนของผู้นำท้องถิ่นได้นำเสนอของบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ำในหน้าแล้ง โดยมีคณะ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

ประกอบด้วย นายธเนศ  เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 2   นพ.ภูมินทร์  ลีธีระประเสริฐ  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 นายอมรเทพ  สมหมาย ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5  นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 6 ดร.วิลดา  อินฉัตร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 7 นางนุชนาถ  จารุวงษ์เสถียร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 9 นายประวิทย์  จารุรัชกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์  นายสุรพล   ศรีพนมธนากร นายอำเภอศรีรัตนะ พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น  ประชาชนมาให้การต้อนรับ

นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ  ผช.รมต.ประจำกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า ตนได้นำเสนอนายสมศักดิ์   เทพสุทิน  รองนายก รมต.และนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม ถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนชาวศรีสะเกษไปแล้ว ปัญหาแรกก็คือปัญหาแหล่งน้ำตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตามายซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 2512 เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บกักน้ำได้ 37 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำที่ส่งน้ำ 2 ระบบคือระบบข้างบน 2 ทางและระบบข้างล่าง 2 ทางโดยมีถนนสาย 221 ขวางกั้นอยู่ แต่บังเอิญว่ามีปัญหาก็คือช่วงหน้าแล้งอีกฝั่งนึงน้ำจะแห้ง น้ำจะมีอยู่ที่ต้นสันดินของอ่างเก็บน้ำตอนนี้ตื้นเขินเนื่องจากว่าตกตะกอนกันมานานขาดการดูแลรักษาฟื้นฟู ตนจึงได้นำเรื่องนี้ประสานกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านสมศักดิ์ เทพสุทินซึ่งได้ทำการสรุปที่แขวงการทางที่  1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาก็ได้รับคำตอบจากทางกรมชลประทานและจากรองนายกฯแล้วว่า จะจัดสรรงบประมาณมาให้เพื่อใช้เพื่อการนี้จำนวน 727 ล้านบาทเพื่อบูรณะฟื้นฟูแหล่งน้ำแห่งนี้ให้แล้วเสร็จรอแผนการจากกรมชลประทานก่อน ถึงแม้ว่ารองนายกฯไม่ได้มาก็ขอให้ทุกท่านได้ตบมือเป็นกำลังใจเพื่อส่งไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทิน โดยผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและขอให้ท่าน ดร.มนพร เจริญศรี รมช.กระทรวงคมนาคมได้ช่วยผลักดันอีกด้านหนึ่งด้วย ซึ่งเรารอคอยมานานแล้ว

นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ  ผช.รมต.ประจำกระทรวงคมนาคม  กล่าวต่อไปว่า อ่างเก็บน้ำตัวนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องทั้ง 5 อำเภอและเป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งหากว่าได้งบประมาณตัวนี้มาแล้วปริมาณเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยตามายจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกจำนวนประมาณ 17,000,000 ลูกบาศก์เมตรรวมกับของเดิม 37,000,000 ลูกบาศก์เมตรก็จะทำให้เพียงพอหล่อเลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้และจะเป็นการยกฐานะให้กับพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีให้กินอิ่มนอนอุ่นและต่อไปในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วประเทศที่จะมาชมและชิมทุเรียนภูเขาไฟและในโอกาสในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นก็จะคงมีการเปิดพรมแดนระหว่างปราสาทพระวิหารกับทางประเทศไทย จะทำให้มีอาชีพใหม่ใหม่เกิดขึ้นมาอีก นี่คือเรื่องแหล่งน้ำที่เลือกสถานที่แห่งนี้ ต่อมาเรื่องที่ 2 ก็คือเป็นเรื่องสำคัญก็คือเมื่อเราได้แหล่งน้ำที่เพียงพอแล้วเหลือถนนซึ่งถนนเส้นนี้พี่น้องประชาชน อ.กันทรลักษ์และอำเภอใกล้เคียงอีกหลายอำเภอต้องใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาในการลำเลียงส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดและได้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ เพราะฉะนั้น เรารอมานานว่าถนนสาย 221 จาก อ.พยุห์มาถึง อ.ศรีรัตนะในตอนที่ 2 จาก อ.ศรีรัตนะมาถึงเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 นั้นคงจะได้ในเร็ววันนี้ในรัฐบาลชุดนี้

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้ให้นโยบายกับอธิบดีกรมทางหลวงไปแล้ว ว่าจะต้องมีการขยายเป็นถนน 4 เส้นทางจราจร  ซึ่งงบประมาณนั้นจะได้ผลักดันและเชื่อมั่นว่าคงจะผ่านการพิจารณาของสำนักงบประมาณไปได้  เพราะถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักเป็นสายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องการขนส่งสินค้าและเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยตามายนั้น  เรื่องนี้ก่อนที่จะเดินทางมาที่ จ.ศรีสะเกษตนก็ได้คุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรี  นายสมศักดิ์ เทพสุทินแล้ว ซึ่งท่านก็ได้มารับทราบปัญหาและความสำคัญของแหล่งน้ำตรงนี้ ท่านก็พยายามที่จะสั่งงบประมาณดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการแหล่งน้ำของตรงนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาให้เหมือนเดิมให้ได้ ซึ่งในนามรัฐบาล ตนขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษว่า  ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐา ทวีสิน ท่านต้องการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนต่างๆทั่วประเทศและในส่วนของจ.ศรีสะเกษก็เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากพอสมควร เพราะฉะนั้นจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ/

 ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here