ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับ อบต.ไพรพัฒนาวอนของบขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญและพัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรี

17

ที่หาดสำราญ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ  พระครูโกศลสิกขกิจ  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อาตมาภาพพร้อมด้วย ส.อ.ธีรยุทธ   มณีโชติ  ปลัด อบต.ไพรพัฒนา  ได้เข้าพบกับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา และคณะ ซึ่งมาตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และตรวจสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ  ในเขตพื้นที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

โดย ส.อ.ธีรยุทธ   มณีโชติ  ปลัด อบต.ไพรพัฒนา  ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.ไพรพัฒนา โดยได้แนบสำเนาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านแซรไปรใต้  และสำเนาโครงการผันน้ำจากเขื่อนห้วยสำราญ เพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรภายในพื้นที่ ต.ไพรพัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสำเนาโครงการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ทั้งนี้เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนไทย – กัมพูชาติใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ

ส.อ.ธีรยุทธ   มณีโชติ  ปลัด อบต.ไพรพัฒนา กล่าวว่า  พื้นที่ อบต.ไพรพัฒนามีพื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 7,544 คน มีจำนวนครัวเรือน 6,434 ครัวเรือน ได้ประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี แหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ประกอบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่เป็นภูเขาและที่ราบสูง ทำให้ไม่สามารถดูดชับน้ำและกักเก็บไว้ได้ทัน อีกทั้งขาดแคลน  แหล่งน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำซ้ำซากทุกปี ดังนั้น อบต.ไพรพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์และขอความเมตตาจากคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พิจารณาให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภคและทำการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนา

 ตลอดจนพิจารณโครงการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ตำบลไพรพัฒนา เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานทางการท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและที่สำคัญในการพัฒนาบริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ต.ไพรพัฒนา ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุข ประกอบกับการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

พระครูโกศลสิกขกิจ  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า  มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็ก น.ร.และส่งเสริมสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  โดยที่ผ่านมาได้จัดตั้งตลาดวัฒนธรรมอาเซียนบายตึ๊กเจีย ที่บ้านไพรพัฒนาเพื่อให้ประชาชนที่ผลิตสินค้าต่าง ๆ  ขึ้นมาได้ให้มีตลาดในการค้าขายสินค้า และสนับสนุนในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุกอำเภอตามแนวชายแดนไทย จ.ศรีสะเกษ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นสถานที่ให้เด็กน.ศ.ได้เรียนวิชาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เด็กจะได้มีวิชาชีพติดตัวหาเลี้ยงตนเองพ่อแม่ เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป  อีกทั้งได้สนับสนุนในการจัดทำจุดชมวิวผาพญากูปรี ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรไทย – กัมพูชาช่องสะงำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน  แต่ว่า การพัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรียังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ยังมีหลายส่วนที่จะต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  ทาง อบต.ไพรพัฒนาจึงได้เสนอขอความอนุเคราะห์จากประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลืองบประมาณในการพัฒนาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญและพัฒนาจุดชมวิวผาพญากูปรีต่อไป

ทางด้าน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กล่าวว่า  จากการที่ตนและคณะได้มาตรวจติดตามดูสถานที่บริเวณนี้แล้ว ทั้งจุดชมวิวผาพญากูปรี และอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ทำให้ตนได้รับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้ว  ตนจะได้นำเรื่องนี้บรรจุเข้าเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อพิจารณาหาทางในการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา ได้รับทราบต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here