ศรีสะเกษ บูรณาการเพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี

3

 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบูรณาการเพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอำไพ  พัฒนาการสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน นักเรียน ครู อาสาสมัคร ทหาร ตำรวจ องค์กรคนพิการและบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 400 คน ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ถึงบริเวณหน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสสังคมด้วยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน และทุกภาคส่วนตระหนักต่อปัญหาสังคม และตระหนักถึงความสำคัญความรุนแรงที่มีสาเหตุจากอบายมุข สิ่งเสพติด และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด “safety home… safety society บ้านปลอดภัย…สังคมไร้ความรุนแรง” เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  เพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชนได้ทราบถึงกลไกในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวภายในจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบบทบาทหน้าที่และสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารกับทางราชการได้ทันท่วงที ต่อไป                                                

ข่าว/ภาพ….บุญทัน  ธุศรีวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here