ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณห่วงใยประชาชนนำหัวหน้าส่วนราชการปั่นจักรยานออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

4

นายสุวรรณเนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พ.ต.อ.เสรี คงยืนยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอุทิศ พิทักษา  สาธารณสุขอำเภอ  นายเสถียร  น้อยดำ รองนายกเทศมนตรีตำบลโดด   นายสมคิด​ พรหมทา​  ผอ.รพ.สต. ปลาเดิด ได้นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก กองร้อย อส. อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ​ ที่ 23  นายสมานชัย ใยดวง  กำนันตำบลโดด  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลโดด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานตาม โครงการ ปั่น ปัน รัก 2 เพื่อขับเคลื่อน งานตามนโยบายของ รัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดศรีสะเกษ  ดังนี้ 1.การขับเคลื่อนงาน ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

 2. การขับเคลื่อนวาระการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็น คนศรีสะเกษ…ฮักแพงแบ่งปัน และคนศรีสะเกษสุขภาพดี 3.การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ตามแนวทาง 10 โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10  Flagships to DOPA ALL Smart 2022)  และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเป็นคนมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม สังคมคุณธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า 4.การขับเคลื่อนการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ของศูนย์ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยการสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ให้ ทีมนักปั่นจักรยานได้ตระหนักถึง การเคารพกฎจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยปั่นจักรยานจาก วัดบ้านโดด​ ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อเยี่ยมและมอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ และครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ณ บ้านหนองกกยูง หมู่ที่ 10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามโครงการ โคก หนอง นา โมเดล นางอรุณศรี ใจดี หมู่ที่ 10 ตำบลโดด​  ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา จำนวน 3 บ่อ คลองไส้ไก่ 1 คลอง เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สก​ปลาจะละเม็ด เป็นต้น มีพื้นที่สำหรับปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ไร่ ได้แก่ ต้นมะม่วง ขนุน มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง กล้วยน้ำหว้า และพืชผักสวนครัวได้แก่  ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด สระแหน่ หอม พริก มันเทศ เป็นต้น  โดยเจ้าของพื้นที่ ได้ปลูกพืชสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้​ โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงานของชุมชนได้เป็นอย่างดี///

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here