ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รับมอบโล่ห์รางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบดีเด่นจาก รมว.วัฒนธรรม

17

ที่ว่าการ  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ  นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2565 ตนได้เดินทางไปที่ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุเทพฯ เพื่อเข้ารับมอบโล่รางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ประจำปี  2564 จาก นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 550 รูป / คน  ซึ่งมีหน่วยงานของ  จ.ศรีสะเกษ  เข้ารับรางวัล ดังนี้  1. อำเภอคุณธรรม  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ  จ.ศรีสะเกษ  2. ชุมชนคุณธรรม วัดจำปา  บ้านหัวนา  ต.หนองแก้ว  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  3. สำนักงานยุติธรรม  จ.ศรีสะเกษ  ในการนี้  นางเพชรลดา  เนตรเนติกุล  ภรรยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  นางณัฐวดีนามวงษ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางสาววารุณี  มหาผลนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ในการรับรางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช 2564ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง ประกอบด้วย 1.ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน 2.องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 84 องค์กร 3.อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 70 อำเภอ 4.จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 5 จังหวัด เพื่อรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  กล่าวต่อไปว่า  การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมในพื้นที่  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ นอกจากจะขับเคลื่อนตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2559 – 2565)  แล้ว โครงการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10 Flagships to DOPA New Normal 2021) ซึ่งบรรจุ โครงการอำเภอคุณธรรม “ต้นแบบ” เป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ตามแนวทาง  3 มิติ ได้แก่ 1. ปฏิบัติตามหลักศาสนา 2. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ดำเนินตามวิถีชีวิตที่ดีงาม ความสำเร็จของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเกิดจากการน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร คือ “การระเบิดจากข้างใน” “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบกับการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ซึ่งคือ “หมู่บ้าน วัด และราชการ” หรือ “บวร” เป็นภูมิคุ้มกันและเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน นอกจากนี้หากพิจารณาถึงหลัก “บวร” มิใช่มีเพียง มิติเชิงสังคมและวัฒนธรรมเท่านั้น หากยังมีความสำคัญเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here