ศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ห่วงใยประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประกาศใช้”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข”ที่ อบต.ไพรพัฒนา

4

ที่หอประชุม อบต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ นายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดธรรมนูญตำบลไพรพัฒนา”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข” โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน วัด ผู้นำท้องที่ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  กลุ่มและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่

ศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ห่วงใยประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประกาศใช้"ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข"ที่ อบต.ไพรพัฒนา อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ประชาชนในเขตตำบลไพรพัฒนาอยู่ดีมีสุขต่อไป มีการแสดงรำของกลุ่มแม่บ้านและเด็ก น.ร.ร.ร.บ้านไพรพัฒนาอย่างสวยงาม โดยมี นายถนัด สีดา นายก อบต.ไพรพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ และ มี นายบุญมี   เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา นำ หน.ส่วนราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันประกาศธรรมนูญพญากูปรี  มีตัวแทนประชาชนในเขต ต.ไพรพัฒนา มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

นายถนัด สีดา นายก อบต.ไพรพัฒนา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษา  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ต.ไพรพัฒนา ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย อบต.ไพรพัฒนา  โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนและอาสาสมัครตำบลไพรพัฒนา  ได้ร่วมกันสร้าง”ธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข”ขึ้น โดยมีหลักปรัชญาพัฒนา คือ”ไพรพัฒนาตำบลสะอาด สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ปลอดยาเสพติด การศึกษาดีมีคุณธรรม ปลอดภัย อาชีพ  รายได้ ใช้ชีวิตพอเพียง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและในการดำเนินงานใช้กระบวนการจัดการปัญหาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ

ร่วมคิด วางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ผ่านธรรมนูญพญากูปรี คุณภาพชีวิตดีมีสุข เพื่อสร้างฝันให้ชุมชนไพรพัฒนา อยู่เย็นเป็นสุข มีคุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  ในโอกาสเดียวกันนี้  พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ให้ความเมตตามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไพรพัฒนา  ประกอบด้วยเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท  รถเข็นนั่งผู้พิการจำนวน 3 คัน  15,000บาท  รถเข็นนั่งพิเศษ  จำนวน 4 คัน  30,000 บาท  วอร์คเกอร์ 4 ตัว  4,000 บาท และฟู่นวม 4 ผืน 10,000 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่าประมาณ 100,000 บาท เพื่อจะได้ใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์นี้ในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

 ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here