ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาพระราชทานสร้างบ้านให้ประชาชนที่ยากไร้

2

ที่บ้านโนน หมู่ที่ 12    ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางขวัญตา คิดดี  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวนงเยาว์  พรหมทา พัฒนาการอำเภอ นายกิติ  ร่มแก้ว  ปศุสัตว์อำเภอ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาตำบลอีเซ  ร่วมกันสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนราย    ดำเนินการสร้างบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจน ราย น.ส.ทองดี  ขึ้นเสียง   ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ประสบปัญหามิติที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบ้านพอเพียงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 20,000 บาท ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000  บาท และเงินทอดผ้าป่าของตำบลอีเซ

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า  อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP และครัวเรือนยากจนที่สำรวจเพิ่มเติมที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้ รวมทั้งสิ้น 37 ครัวเรือนแยกเป็นมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง จำนวน 30 ครัวเรือน  มิติด้านรายได้จำนวน 3 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีปัญหาทั้งมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้จำนวน 4 ครัวเรือน     โดยได้รับงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน ดังนี้ งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 18 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท งบประมาณในการสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 1 หลังเป็นเงิน 50,000 บาท

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า  ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ) ได้จัดตั้งกองทุนสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนโดยมีเงินในบัญชีกองทุนจำนวน 73,000 บาท  เงินจากการทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อเป็นกองทุน ศจพ.ตำบลเพื่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้าน  ให้กับครัวเรือนยากจน ดังนี้ กองทุน ศจพ.ตำบลโดด จำนวน 151, 444 บาท  กองทุน ศจพ.ตำบลอีเซ จำนวน 103, 069 บาท  กองทุน ศจพ.ตำบลผือใหญ่จำนวน 66,125  บาท  กองทุน ศจพ.ตำบลเสียว จำนวน 53, 347 บาท กองทุน ศจพ.ตำบลหนองม้า จำนวน25,000 บาท รวมงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านให้กับครัวเรือนยากจน  จำนวน 881,985  บาท โดย  ศจพ.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here