ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาพัฒนาศูนย์ราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

24

ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นางขวัญตา  คิดดี ปลัดอาวุโส  จ่าเอกโอภาส ทองขาว จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร รหัส 4ก-221 ปลัดอำเภอ  นางสาวนงค์เยาว์ พรหมทา พัฒนาการอำเภอ   นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ   นายยงยศ ช่วยบุญ เกษตรอำเภอ  ร้อยเอกธีระพงษ์ ศิริบูรณ์ สัสดีอำเภอ  เทศบาลตำบลโดด องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า  คณะครู กศน.โพธิ์ศรีสุวรรณ, ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  สมาชิก อส.ที่ 23   ผู้ใหญ่บ้าน   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   แพทย์   สารวัตร ตำบลเสียว ตำบลอีเซ ตำบลโดด ตำบลผือใหญ่   และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน

ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดใบไม้ เก็บขยะบริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ จนเสร็จเรียบร้อย ทำให้บริเวณที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สะอาดเรียบร้อย สวยงาม  น่าดู น่าอยู่น่าทำงาน เอื้อต่อประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า  นอกจากนี้แล้ว  ตนยังได้นำคณะจัดให้มีกิจกรรมวันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566 ที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอ และบริเวณรอบหนองพุก ด้านหลังที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยการปลูกพืชคลุมดิน ปอเทือง เพื่อปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 50 กิโลกรัม จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ   ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนจิตอาสามีความรัก สามัคคี และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ร่วมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ราชการ สวนสาธารณะ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการให้ความสำคัญในการดูแลความสะอาด และรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่  และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม/

 ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here