ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็มที่ 3

2

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 4/2565  ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของ นายวัฒนา   พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษและตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายก รมต. โดยมีสาระสำคัญดังนี้คือ   การรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 – วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565    การสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ ThaiQM  การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) (TPMAP)  การกำกับดูแล และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า ตนได้เน้นย้ำเรื่อง การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร” ครบทุกครัวเรือนภายใน 12 สิงหาคม 2565    การสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบการ การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 1+10 บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (ปั่น ปัน รัก 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ บ้านอีเซ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลอีเซ   การออกหน่วยบริการ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ณ วัดบ้านอีเซ หมู่ที่ 5 ตำบลอีเซ  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เมื่อศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้น เข็มที่ 3 และ เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 3 

นายสุวรรณ  เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนี้แล้ว ยังได้เน้นย้ำมาตรการในการเฝ้าระวัง  ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา   แนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในระบบ  เจอ   จ่าย  จบ  ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์   การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจากโรคระบาดสัตว์ (ลัมปิสกิน) มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ครั้งที่ 1/2565  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี 2564  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565   และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ  ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง นายก อปท. ทุกแห่ง   กำนัน ทุกตำบล  มาร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

ภาพ / ข่าว    ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here