ศรีสะเกษ ติวเข้มบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (LAT.C.) รุ่น 916 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ

6

ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย  เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (L.T.C.) รุ่น 916 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 93  คน ที่ค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ  (ห้วยคล้า)  วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.ยโสธร  และ จ.อุบลราชธานี  โดยมี นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในนามคณะดำเนินงานการฝึกอบรม  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ  พรหมจันทร์  ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ จ.ศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ  ซึ่งมี นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย  เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ศรีสะเกษ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ในนามคณะดำเนินงานการฝึกอบรม  กล่าวว่า  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (L.T.C.) เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำความรู้ เสียสละ อดทน และทำความรู้จัก สนิทสนมกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ราบรื่น ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร และประเทศชาติในอนาคตสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับค่านิยมของคนไทย  12  ประการ  เพื่อให้ผู้บริหารงานด้านลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ สามารถนำความรู้ และทักษะในกระบวนการลูกเสือไปประยุกต์ใช้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

นายสำรวย  เกษกุล  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรทั้งในด้านการเป็นผู้นำ และทักษะกระบวนการลูกเสือในระดับสูง รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมทางด้านลูกเสือ เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทั้งทางกาย  จิตใจ  สติปัญญา และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้เกิดความสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้าโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ โดยการยึดมั่นในกฎและคำปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระทำ เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง และการใช้ระบบหมู่  กิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างระเบียบวินัย ให้กับเยาวชนของชาติ และผู้ที่เป็นลูกเสือ คือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น โดยภาพลักษณ์และคุณค่าของการลูกเสือที่กล่าวมานี้เกิดจากการบ่มเพาะ และปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี จนเป็นที่ประจักษ์ของคนในชาติและสังคมโลก ตนมีความเชื่อมั่นว่า บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำเอาหลักการ แนวคิด  เทคนิค และกระบวนการลูกเสือ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ กับหน่วยงานของตนเองได้เป็นอย่างดี/

ภาพ – ข่าว  ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here