ศรีสะเกษ ดร.วีระ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่

11

ดร.วีระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า  บุหรี่  สำหรับเด็กปฐมวัย  (รุ่นที่  2)  และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การเสริมสร้างพลังบวกสำหรับเด็กปฐมวัย”  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย  จำนวน  140  คน  เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า  บุหรี่  สำหรับเด็กปฐมวัย  และ  ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  เป็นสถานศึกษาแกนนนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และเป็นศูนย์ประสานงาน  เพื่อขยายผลสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายปลูกพลังบวกฯ  ทั้ง  จ.ศรีสะเกษ  จำนวน  20  ร.ร. ในรุ่นที่  1  มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ  มาตั้งแต่ปี  2562  และในปี  2563  ได้มีการขยายผลการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น  จึงได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ  จำนวน  26  ร.ร. ในรุ่นที่  2  จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมในโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า  บุหรี่  สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงานใน  จ.ศรีสะเกษ  เข้ามาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯ  ประกอบด้วย  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1 – 4  อบจ.ศรีสะเกษ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ศึกษาธิการ  จ.ศรีสะเกษ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดร.วีระ  แข็งกสิการ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการนำกิจกรรมปลูกพลังบวก  เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า  บุหรี่  สำหรับเด็กปฐมวัย  มาจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย  เพราะเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ซึมซับ  และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว 

ดังนั้น  กิจกรรมการปลูกพลังบวก  เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า  บุหรี่  สำหรับเด็กปฐมวัย  จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุด  ตนขอชื่นชมยินดีที่  จ.ศรีสะเกษ  ได้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาการศึกษา  ไม่ว่าจะเป็น  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1 – 4  อบจ.ศรีสะเกษ  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ศึกษาธิการ  จ.ศรีสะเกษ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการรวมพลังของทุก ๆ  องค์กร  จะเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา  และพัฒนาเด็กศรีสะเกษให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุขในอนาคตต่อไป  และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน  ที่ได้จัดเตรียมงานต่าง ๆ  ตัวแทนหน่วยงาน  สถานศึกษา  เครือข่ายทุกคน  ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ  ดังกล่าว  ขอขอบคุณ  สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here