ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2

ที่ห้องประชุม ชั้น 3  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษได้มอบหมายให้ นายนพ  พงษ์ผลาดิสัย   รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 โดยได้อัญเชิญวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจำนวน 1 ราย ให้แก่ นางกัลยาณี ธรรมจารีย์    โดยมี นายชูเกียรติ  ทาวุฒิ  รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีนางอรทัย  บุตรศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ข้าราชการ สถานพินิจฯ  เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 นายชูเกียรติ  ทาวุฒิ  รักษาราชการแทนตำแหน่ง ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในวันนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ โดยมีประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจฯ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ นางกัลยาณี ธรรมจารีย์  เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 นายนพ   พงษ์พลาดิศัย    รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดี และขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้    การที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ กรณีผลงาน  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความดี ความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและประชาชน  ซึ่งจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  มีความซื่อสัตย์สุจริตบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี  น่าภาคภูมิใจที่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการสถานพินิจให้สำเร็จลุล่วงและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตลอดมา  ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและทุ่มเท  เสียสละ  ในการดูแลเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  ทั้งยังช่วยเหลือภารกิจของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการคืนคนดีสู่สังคม    ขอบคุณที่ได้ดูแล  ช่วยเหลือ  เสียสละเวลา  ทุ่มเทแรงกายแรงใจ  เพื่อเด็กและเยาวชน  เป็นสังคมแห่งการให้โอกาสเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนภารกิจในการคืนคนดีสู่สังคม/

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here