ศรีสะเกษ ชาวออสเตรเลียเชื่อมั่่นโคกหนองนาโมเดลทำให้ครอบครัวพอกินพอใช้พออยู่ร่มเย็น

16

ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่โคก หนอง  นา  โมเดล  จ.ศรีสะเกษ  บ้านเตาเหล็ก  หมู่  10  ต.เมืองหลวง  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย  ปลัด จ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่  1  ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น  การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบ  โคก  หนอง  นา  โมเดล  รุ่นที่  5  ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  มอบหมายให้  จ.ศรีสะเกษ  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  ลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ถูกเลิกจ้างงาน  ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่โคก  หนอง  นา  โมเดล  มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม  และเกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กระจายทั่วทั้ง  22  อำเภอของ  จ.ศรีสะเกษ

 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน จาก 3 อำเภอคือ อ.กันทรารมย์  อ.ปรางค์กู่  และ อ.เมืองศรีสะเกษ ใช้เวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 ม.ค. 64 รวม 4 คืน 5 วัน และได้มีมิสเตอร์เดวิด  โฮป  อายุ  60  ปี  ชาวออสเตรเลีย  ซึ่งแต่งงานอยู่กินกับภรรยาชาวไทยชื่อ  นางอุทัยวรรณ โฮป  อายุ  45  ปี  อยู่ที่บ้านเมืองน้อย  หมู่  7  ต.เมืองน้อย  อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ  มาสมัครเข้ารับการอบรมด้วย 

มิสเตอร์เดวิด  โฮป  อายุ  60  ปี  ชาวออสเตรเลีย  กล่าวว่า  การที่ตนซึ่งเป็นชาวออสเตรเลีย  มาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้  เนื่องจากตนมีความเชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่  1  ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น  การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบ  โคก  หนอง  นา  โมเดล  จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากว่าการฝึกอบรมมีการปฏิบัติจริง โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งได้นำเอาไปปฏิบัติเห็นผลจริงมาแล้ว  ได้นำเอาความรู้มาสอนให้พวกตนได้รับรู้เกี่ยวกับหลักกสิกรรมธรรมชาติ  จะทำให้ตนและครอบครัวได้พอกิน  พอใช้  พออยู่  พอร่มเย็น  และหากมีเหลือก็จะแบ่งปันทำบุญทำทาน หรือขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ซึ่งตนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปร่วมกับภรรยาและญาติพี่น้องของภรรยาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

ภาพ /  ข่าว ศิริเกษ   หมายสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here