ศรีสะเกษ ชมรม รพ.สต.เฮลั่นหมอหนูรับปากหนุนให้ย้ายไปสังกัด อบจ.ได้ แต่ต้องสัญญาว่า จะต้องดูแลประชาชนผู้เจ็บป่วยให้ดีที่สุด

6

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายเกียรติคุณ  ทวี  ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล ประธานชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ  ได้นำตัวแทนสมาชิกของชมรม รพ.สต.ทั้ง 117 แห่งของ จ.ศรีสะเกษ มาชูป้าย ข้อความว่า รพ.สต.สมัครใจถ่ายโอนไป อบจ.ล้วนทำงานยึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ขอขอบพระคุณ ท่านอนุทิน   ชาญวีรกูล รองนายก รมต.และ รมว.สาธารณสุข ที่ช่วยสนับสนุนให้เราได้ถ่ายโอนไปทั้งหมดทุกคนครับ และข้อความว่า ขอขอบพระคุณ ท่านอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายก รมต.และ รมว.สาธารณสุข ที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันให้ รพ.สต.ถ่ายโอนไป อบจ.ทั้ง 3,384 แห่ง และชูเสื้อยืดสีขาว มีข้อความว่า รักหมอหนู โปรดช่วยเราถ่ายโอนไป อบจ.มีรูปใบกัญชาประดับบนเสื้อด้วย 

ซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวนี้  นายอนุทิน   ชาญวีรกูล  รองนายก รมต.และ รมว.สาธารณสุข ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10  และหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการกัญชาแล้วได้ลงมาพบกับคณะ รพ.สต.ที่รออยู่  โดยนายเกียรติคุณ ได้ยื่นหนังสือเรื่อง  ขอให้พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและ รพ.สต.ให้แก่ อบจ.  ให้กับ นายอนุทิน  โดยตรง พร้อมทั้งได้มอบเสื้อยืดรักหมอหนูให้กับนายอนุทิน  ซึ่งนายอนุทิน ได้นำเอาเสื้อยืดไปสวมใส่ทันที ทำให้ชมรมสมาชิก รพ.สต.พากันปรบมือด้วยความชื่นชมในความเป็นกันเองของ รอง นายก รมต.และ รมว.สาธารณสุข โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข นายสิริพงศ์   อังสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิไทย นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  10  นายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายก อบจ.ศรีสะเกษ  นพ.ทนง  วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ร่วมรับทราบการยื่นหนังสือแสดงความจำนงดังกล่าวนี้ด้วย 

นายเกียรติคุณ  ทวี  ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีภูมิซรอล ประธานชมรม รพ.สต.(ประเทศไทย) จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต.ให้แก่ อบจ. วันที่ 5 ต.ค. 64  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64  นั้น  อบจ.ศรีสะเกษ ได้แถลงต่อสภา อบจ. เพื่อรับทราบการขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต.ในเขต จ.ศรีสะเกษ มาบริหารจัดการ และได้ขอรับการประเมินความพร้อมจากคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่ อปทปรากฎผลการประเมินความพร้อมผ่านเกณฑ์คะแนนระดับดีเลิศ สามารถรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และรพ.สต. ในเขต จ.ศรีสะเกษ มาบริหารจัดการได้ทั้งจังหวัด โดยปีงบประมาณ 2565  ขอรับถ่ายโอนจำนวน 117 แห่ง และบุคลากรประจำสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ในสังกัด สสจ.ศรีสะเกษ สมัครใจถ่ายโอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมจำนวน 786 คน เป็นข้าราชการ 414 คน เป็นลูกจ้างจำนวน 392  คน อบจ.ศรีสะเกษ ได้เตรียมความพร้อมรับถ่ายโอน ด้วยการปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการถ่ายโอนฯครบถ้วน

นายเกียรติคุณ  ทวี  กล่าวต่อไปว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งให้ จ.ศรีสะเกษ ทราบว่าคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวประชุมวันที่ 15 มี.ค. 2565  มีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โดยทราบว่าสำนักงบประมาณได้ปรับลดจำนวนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.ที่ อบจ.ศรีสะเกษ ขอรับถ่ายโอน จาก 117 แห่ง คงเหลือ 13 แห่ง และปรับลดบุคลากรสมัครใจ จาก 786  คน คงเหลือ 66  คน   ตนและคณะ  จึงขอความกรุณาให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะรองนายก รมต. และ รมว.สาธารณสุข ได้โปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทบทวนมติการเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เมื่อคราวการประชุมวันที่ 15 มีนาคม 2565 และพิจารณานำเสนอ นายกรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการให้สำนักงบประมาณ ถือปฏิบัติตามกฎหมายพระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. วันที่ 5 ต.ค. 2564  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 และพิจารณาสนับสนุนให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต.จำนวน 117  แห่ง บุคลากรสมัครใจถ่ายโอน จำนวน 786  คน ที่ อบจ.ศรีสะเกษ ขอรับถ่ายโอน ได้ถ่ายโอนให้ทันภายในปีงบประมาณ 2566  รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเพื่อการนี้โดยไม่ให้ส่วนราชการใดประวิงเวลาให้ชักช้าด้วย

นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  พวกเขาสมัครใจกันมาเองทั้ง 117 แห่ง  แต่เมื่อสมัครใจมาจำนวน 117 แห่งแล้วให้มาแค่ 13 แห่งแล้วที่เหลือจะทำอย่างไร ถ้าเราไปยื่นขอ รพ.สต.มาโอเคได้เท่าไหร่ก็เอา ซึ่งไม่ใช่แต่นี่เราไม่ได้ยื่นขอ เขาขอมาอยู่กับ อบจ.ศรีสะเกษเอง  ฉะนั้นเมื่อขอมาเราก็รับหมด  ไม่รับก็คือไม่รับ ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำ คือถ้าจะอนุมัติให้ถ่ายโอนมา 13 แห่งก็จะไม่รับ   เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นต้องเป็นผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นตนหรือตัวข้าราชการก็จะเป็นคนท้องถิ่นก็ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของบุคลากรที่จะมาดำเนินการในเรื่องสุขภาพนี้ มันติดขัดอะไรตรงไหน เราสามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จที่ตรงนี้เลย   และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

นายอนุทิน   ชาญวีรกูล  รองนายก รมต.และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า  เรื่องนี้ ตนรับทราบแล้ว และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน รพ.สต.ทุกแห่งที่สมัครใจถ่ายโอนภารกิจไปสังกัด อบจ.ให้ถ่ายโอนไปได้  แต่ต้องรับปากสัญญากับตนว่า  หากโอนไปสังกัด อบจ.แล้ว จะต้องดูแลรักษาพยาบาลประชาชนทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วย ซึ่งตนจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ได้รับฟังประกาศจากนายอนุทิน  ชาญวีรกูล แล้วบรรดาตัวแทนสมาชิกชมรม รพ.สต.ต่างกันปรบมือโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างเต็มที่และรับปากว่า จะดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยให้กียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ภาพ / ข่าว   ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here