ศรีสะเกษ ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับมูลนิธิ พศช.จัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2565

11

ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายแพทย์ ดร. ส.ส.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างประจำปี 2565  โดยได้มีการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล  และ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับแม่ตัวอย่าง  มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำการขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  ของ อ.กันทรลักษ์  อ.ขุนหาญ อ.ศรีรัตนะ และ อ.เบญจลักษ์ 

ซึ่งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิ พ.ศ.ช. คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ  ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (คปศ.) ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสนอง  ขันติธโร   เปรียญธรรม 9  ประโยค รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายเสถียร จำเริญ  ผอ.ร.ร.บ้านสวนกล้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ในนามของ ธรรมานิเทศโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเกษมศานต์  ศรีโพนทอง  ผอ.มูลนิธิ พศช.และรองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ศรีสะเกษ  ผู้บริหาร ร.ร. คณะครู แม่ตัวอย่างมาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

นายเสถียร จำเริญ  ผอ.ร.ร.บ้านสวนกล้วย ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ในนามของ ธรรมานิเทศโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิ พ.ศ.ช.  คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ  พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ ร.ร.หมู่บ้านศีล 5  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้ “บวร”บ้าน  วัด  โรงเรียน  เป็นฐานในการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา และได้ขับเคลื่อนปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  โดยเริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนา เริ่มต้นที่บ้านกุดนาแก้ว ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ วัดจำปาบ้านหัวนา ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ วัดบ้านปราสาทเยอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง เป็นต้น โดยใช้มิติทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเป็นสื่อในการทำงาน

ทางด้าน นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  ปีพ.ศ. 2557  คณะทำงานได้บูรณาการ โครงการหมู่บ้านศีล  5 เข้ากับโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  โดยเลือกโรงเรียนนำร่อง 9 ร.ร. สามารถขยายเข้าชุมชนได้อย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันมีสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ 597  แห่ง  ซึ่งปัจจุบันนี้กันทรลักษ์ มี 34 ร.ร. อ.ขุนหาญมี 35 ร.ร. อ.ศรีรัตนะ มี 14 ร.ร.และ อ.เบญจลักษ์ มี 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 99  ร.ร.  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีเช่น มูลนิธิ พศช. โดยนายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง สนับสนุนกรอบเกียรติบัตรทั้ง จ.ศรีสะเกษ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท พระมหาสนอง ขนฺติธโร สนับสนุน ของที่ระลึกแม่ตัวอย่าง จำนวน 100 ชุด นอกจากนี้ยังมีผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ด้วย     

นายแพทย์ ดร. ส.ส.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์  ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีองค์กรจำนวนมาก ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  ทุกท่านยังร่วมมือกัน ทำความดี  เพื่อตอบแทนบ้านเมือง  ตอบแทนแผ่นดิน  เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นที่รักยิ่งของเราโดยวิธีการคือชวนกันทำความดี  ตามแนวทางของหัวใจพระพุทธศาสนา  และน้อมนำพระบรมราโชวาท  พระราชดำริห์  พระราชดำรัส  ปณิธานในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  (5 ธันวาคม 2470 -13 ตุลาคม 2559)  ตลอดระยะเวลา  89 ปีที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบเป็นต้นบุญในการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าของประเทศชาติ  และความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  ที่มิอาจประมาณในคุณค่าดังกล่าวได้  ในวันนี้  ท่านยังได้สืบสานความจงรักภักดี  ร่วมกันถวายพระพร   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับ  แม่ตัวอย่าง อันเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สถาบันครอบครัว มอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่สนับสนุน  ส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการ  เพื่อสืบสานความดีสืบเนื่องอย่างน่าชื่นชมอย่างยิ่ง/

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ. ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here